Uitsluiting aansprakelijkheid

Ondanks de constante zorg en aandacht, die de Vereniging van Penshonado’s (VvP) besteedt aan de inhoud van de website “www.pensionado-curaçao.info”, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie, onvolledig c.q. onjuist is.

Onjuistheden (in de gegevensverwerking) kunnen echter nooit volledig worden uitgesloten. Beweringen en meningen, geuit in publicaties van derden, zijn voor rekening en risico van de auteur(s) en niet van de VvP.

De VvP kan niet instaan voor de juistheid van aan diverse bronnen ontleende en door haar gepubliceerde informatie, noch voor de geschiktheid voor het doel waarvoor de informatie door de lezer wordt geraadpleegd en zij sluit  iedere aansprakelijkheid hiervoor uit.

Alle informatie wordt beschikbaar gesteld in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige garantie of waarborg ter zake van de deugdelijkheid of geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De VvP sluit alle aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die mocht voortvloeien uit of in enig opzicht verband mocht houden met het gebruik van de VvP website.

Copyright

Niets van deze website mag worden gekopieerd, dan wel opgeslagen in een gegevensbestand in enige vorm of enigerlei wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bestuur van de VvP.